NOBASIN 鉄拳7 対戦動画

nobasin
Katarina(NOBASIN) vs Dragunov(Serap)
Katarina(NOBASIN) vs Kazuya(headset)
Hwarang(NOBASIN) vs Kazuya(headset)
ほか複数 AC flv

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ZktLruAL58U…
https://www.youtube.com/channel/UCgQccdhPbt6_9fmKbgdtEtg/videos